HER ŞEY BİR GÜLÜCÜK İÇİN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Her Şey Bir Gülücük İçin Derneğidir.

Derneğin merkezi Adana’dır.   

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Dernek logolarımız bunlardır:

Logo Açıklaması: Birbirine yardım eden elleri ve bu şekilde oluşan gülücüğü simgeler. İki insan birlikte çalışmanın gerekliliğini temsil eder. Açık ve koyu mavi renkler daha pozitif ve mutlu bir kontrast oluşturur.

Diğer Logo İşitme Engelliler İletişim Merkezi için kullanılmaktadır. İki el işaret dilini simgeler ve Türk İşaret Dilinde “Süper“ anlamına gelmektedir. Birbirine geçmiş yüzler işitme engelli insanları temsil eder. Ses dalgaları İşaret Dili’nin işitme engelli bireylerin doğal dilleri olduğunu ve sözsel dillere eşit olduğunu temsil eder. Renkler yine daha pozitif ve mutlu bir kontrast oluşturmak için mavinin tonları seçilmiştir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Amacımız, özellikle muhtaç grupları olmak üzere, toplumun tüm üyelerinin yaşam kalitesini yükseltmektir. Geleceğin liderlerini yetiştirmek için; bilgi, karakter oluşturan eğitim ve hem kendilerini hem de ailelerini güçlendirme amaçlı rehberlik sağlayarak bugünün gençlerinin hayatlarına yatırım yapıyoruz.

Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği, ırk, din, dil, milliyet veya sosyal statüye bakılmaksızın tüm insanlara cevap vermeye gayret etmektedir. İhtiyaç halindekilere rahatlama ve umut getirme gayretlerimizde, insanlarla ve hem özel hem de devlet kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz. Muhtaç gruplara yardım etme konusunda bizimle aynı fikirde olan kişi, kurum ve iş çevrelerinden işbirliği ve yardım bekliyoruz.

Dünyanın en değerli ve aynı zamanda en savunmasız kaynakları çocuklardır. Çocukların gelecekte ne olacakları ve nasıl bir toplum oluşturacakları büyük ölçüde bugün ne öğrendiklerine bağlıdır. Çocuklar sevgi dolu ve özenli ebeveynlerle, kendilerine pozitif değerler öğreten bir toplumda barışçıl, düzenli bir ortamda büyütüldükleri zaman gelişir. Bu nedenle çocukların ruhsal, fiziksel ve zihinsel olarak verimli ve mutlu bir yaşam sağlayan değerlerle yetişebileceği koşul, eğitim ve kaynakları temin etme çabasındayız.

Bu hedefleri yerine getirebilmek için, Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği aşağıdaki programları gerçekleştirecektir.

Eğitim Programı: Eğitim seminerleri ve atölyeler; bilgisayar laboratuarları ve bilgisayar dağıtımı; işitsel/görsel eğitim malzemelerinin üretimi; muhtaçlar için devlete bağlı ve özel merkezlerde İngilizce kursları.

Toplum Hizmetleri: Yetimhane ve merkezlerle veya engellilerle birlikte çalışma; okul, hastane ve diğer kurumlarda müzik programlarından faydalanma;

 Gönüllü Gençlik Programları; Muhtaçlar için eğitimsel ve maddi malzemelerle yardım; Türk sosyal ve eğitim yapısını güçlendirmek için mevcut yönetim ve özel organlarla çalışmak.

Yardım Programı: Türkiye’deki muhtaçlara yardım etmek için, yerel Türk toplumu ve yurt dışından parasal yardım veya bağış yardımı arama amacı ile kurulmuştur.     

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Türkiye’de okullar, kolejler, üniversiteler, mesleki kurumlar, eğitim enstitüleri, laboratuarlar, eğitim ve araştırma merkezleri, kütüphaneler ve her türlü diğer eğitim kurumları kurma, yönetme, koruma, sahiplenme, idare etme, yürütme ve maddi veya bunlar için her türlü diğer yardım sağlama; ve genel olarak yetişkin okur yazarlığını desteklemek için eğitimin gelişmesi ve/veya ilerlemesi ve halk arasında bilginin yaygınlaşmasını sağlama.
 2. Hastaneler, bakım kurumları, hayırseverlik dispanserleri ve/veya gezici dispanserler, klinikler, doğumevleri, çocuk bakım merkezleri, yetimhaneler, dul sığınma evleri, kadın enstitüleri kurma, devam ettirme, yürütme ve/veya bunlar için her türlü diğer yardım sağlama; ve tıbbi yardım sağlamak için klinik kurma ve tıbbi ekipmanların sağlanması ve genel halk yararına her türlü hayırseverlik ürünlerinin geliştirilmesi.
 3. Bilim, Sanat, Müzik, Drama ve Güzel Sanatlar ve genel halk yararına benzer amaçlar taşıyan diğer kurumlara yardım sağlama, onları destekleme, kurma ve/veya devam ettirme.
 4. İhtiyaç halindekilere, fakirlere ve muhtaçlara yardım ve destek sağlayan yardım programlarının oluşturulması, sürdürülmesi, yürütülmesi, yönetilmesi ve idare edilmesi.
 5. Doğal afetler (açlık, deprem, sel ve salgın hastalık gibi haller dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) felaketlerde yardım sağlama ve bu tür bir yardım çalışması yürüten kurum, kuruluş veya kişilere bağışta, katkıda ve yardımda bulunma.
 6. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
 7. Derneğin başarılı olması için veya hedeflerinden biriyle bağlantılı olarak ders, konferans, seminer düzenlenmesi, ve organize edilmesi.
 8. Kitap, dergi, araştırma veya diğer yazılı çalışma, broşür ve kitapçıkların yazılması, basılması, yayınlanması, dolaşımı ve çevrilmesi çalışmalarının düzenlenmesi.
 9. Çocukların yeteneklerinin erken fark edilmesi ve geliştirilmesi yönünde program ve seminerlerin başlatılması ve desteklenmesi.
 10. Kişi, kurum, dernek, şirket, topluluk veya tüzel kişilerden bağış ve benzeri yollarla fon oluşturma ve arttırma.
 11. Dernek amaçlarının yerine getirmek için kişi veya kişiler, şirketler, bankalar, finansmanlar ve diğer topluluklardan yerel veya yabancı birimde para ve fon alma ve Yöneticilerin gerekli görmesi halinde, bu tür parasal bağışlarının bir kısmının önceden alınması.
 12. Yukarıdaki hedeflerin yerine getirilmesi ve aynı amaçla diğer kurum ve kuruluşların desteklenmesi için faaliyetler, konserler, yemekler düzenleme.
 13. Derneğin işlevlerini ve faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla, resmi, yarı-resmi-bağlı ve özel kurumlarla anlaşma, sözleşme ve benzeri düzenlemeler yapmak.
 14. Derneğin çalışmaları için gerekli olabilecek bina, ev veya benzeri yapı satın alma, kiralama ve Derneğe ait her türlü fon, mülk ve varlıkları işletme, geliştirme, yönetme, idare etme, değerlendirme, bağışlama, satma, kiralama, ipotek etme, veya elden çıkarma veya işletme.
 15. Her türlü istek ve vekaletname çerçevesinde her türlü mülk alma; ve Dernek amaçları için hisse, tahvil, senet veya şirket, tüzel kişiliğe ait, yabancı veya yerli teminat alma, mülk edinme, kullanma.
 16. Ulusal veya uluslar arası düzeyde diğer şirketler, topluluklar, yardım kuruluşları, resmi kurumlar, tüzel veya diğer şekilde yerel organ veya kişilerden Dernek ve bağış veren kişi ya da kişiler arasındaki koşullar çerçevesinde fon alma. 
 17. Derneğin hedeflerinin geliştirme veya takip etme veya kolaylaştırma amacıyla, ulusal veya uluslar arası düzeyde resmi, yarı-resmi, özel ve diğer kuruluşlar, şirketler, firmalar veya bireylere, yardım başvurusunda bulunma veya onlardan yardım alma (mali, teknik veya diğer türlü).
 18. Derneğin tanıtımı, oluşumu, kayıt ve kuruluşu için yasal olarak öngörülebilen her türlü masraf, gider ve ödemelerin yapılması ve Dernek tarafından edinilen her türlü mülk, hak veya ayrıcalıklar için peşin veya başka şekilde ödeme yapılması.
 19. Hedeflerinden herhangi biriyle bağlantılı olarak Dernek tarafından kullanılabilecek veya ticareti yapılabilecek her türlü eşya, madde, cihaz ve her türlü eşya alma, satma ve/veya ithal etme.
 20. Barış halinde ulusal veya uluslar arası sistemde herhangi bir felakete dayalı olarak yerel veya yabancı bağış/yardım ve benzeri yardımları sağlama, kabul etme ve salgın, açlık, sel ve diğer büyük felaketlerle mücadele sırasında aynısını uygulama; bunları engellemek için önlemler bulma ve yürütme." Sözleşme sadece bir güç yardımı değil, aynı zamanda ulusu ve felaketzedeleri, bağışlarıyla cömert bir şekilde destekleyen kişiler tarafından görev yükümlülüklerinin yüklenilmesidir. Felaket halindeki yardım, insanların felakete bağlı oluşan acil ihtiyaçlarının giderilmesine odaklanmıştır. Bir felaketin tehdidi veya ortaya çıkması halinde, kuruluş temel insani ihtiyaçları karşılamak için kalacak yer, yiyecek ve fiziksel ve zihinsel  sağlık hizmetleri sağlayacaktır. Bu hizmetlere ek olarak, kuruluşun felaket yardımının merkezinde, felaketzedelerin normal yaşamlarını bağımsız bir biçimde sürdürmelerini sağlayacak yardımın verilmesi yatmaktadır. Kuruluş, acil durum çalışanlarını besler, felaket bölgesi dışındaki aile üyeleriyle irtibata geçer, hastalara kan ve kan ürünleri temin eder ve diğer kullanılabilir kaynaklara ulaşmak için felaketzedelere yardım eder.
 21. Sağlık eğitimi, pratik beceri ve zanaatlar, uzak köylerde, ülke içerisinde ve hatta yurtdışındakilerde okur-yazarlık sağlamak amacıyla bağlantılı olarak eğitim bilinci oluşturmak ve yerel halkın ihtiyaçlarını öğrenmek için, Kitap, Video kaset, İşitsel Kaset, CD, VCD, DVD, MP3 ve diğer medya araçlarını satma, alma ve dağıtma. 
 22. Sosyal ve eğitimle ilgili programlara yardım için Türkiye ve yurt dışından gönüllülerle eğitim sağlayarak, halk arasında gönüllülüğü teşvik etmek.
 23. Derneğin geliri, sadece hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Dernek Bildirisinde belirtildiği şekilde kullanılacaktır.
 24. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 25. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 26. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
 27. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 28. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 29. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 30. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 31. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 32. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 33. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 34. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 35.  Toplumdaki engelsiz ve engelli tüm bireylere meslek edindirme faaliyetleri ve meslek edindirme kursları düzenlemek. Bu düzenlemeler esnasında ihtiyaç duyulduğunda diğer tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Bu sayfa 3521 defa ziyaret edildi.Tüm Hakları Saklıdır. hsbgi.com 2016.
hsbgi.com